Štítek: hodnocení

Činnosti pracovního útvaru

3) Výběr pracovníků : – Formulování kritérií, podle kterých budeme pracovníky vybírat. – Metody výběru. 4) Rozmisťování pracovníků : – Zařazování do pracovních funkcí. – Povyšování. – Přesuny pracovníků uvnitř podniku. – Ukončení pracovního...

a) Metoda čisté současné hodnoty investic

– je-li kladná, vyjadřuje čistý přínos investic – základní hodnota je 0 ČSHI = SHP – K K … kapitálové výdaje Index ČSHI – základní hodnota je 1, jedná se o relativní ukazatel Index...

8.2. Metody hodnocení investic

a) metoda výnosnosti investic (rentabilita) – statický ukazatel, který neuvažuje s rozložením čistého zisku v čase – vypočítáme ji ze vzorce (f čistý roční zisk/K) b) metoda doby návratnosti, splatnosti – počet let, za...

Komplexní veličina

– zisk je pozitivní i negativní – na základě zisku nelze říci, že se zvyšuje hospodárnost – zisk není absolutní údaj, liší se od podniku a je relativní Hodnocení HVY– při posuzování úrovně HVY...

Hodnocení a ochrana zboží

Zbožím označujeme výrobky, které lidé kupují k uspokojování svých potřeb. Vlastnosti, kterými jsou potřeby uspokojovány, nazýváme užitnými vlastnostmi. Vytvářejí se během výroby a jejich souhrn tvoří užitnou hodnotu zboží. Užitná hodnota závisí nejen na...

Kritéria pro hodnocení:

– Písemná komunikace, pravopis… – Ústní komunikace – Styl vedení – Týmová práce – Schopnost plánovat a organizovat – Rozhodování – Motivace – Osobní silné stránky – Analytické schopnosti 1. B. Hodnocení výkonu prodejního...

Hodnotící programy

Assessment Center – používá se pro manažery firmy, – posoudit, zda dotyčný odpovídá svými znalostmi a dovednostmi dané pozici, eventuelně zda má kapacitu na vyšší funkci Tvorba programu AC – vychází z popisu prací...

Individuální rozhovor umožňuje

– informovat a vzdělávat pracovníky – stanovit přesné cíle, odchylky ze splnění cílů – nalézt podmínky pro zlepšení výkonů, výsledků Principy řízení individuálního rozhovoru: – definovat jasná pravidla a kritéria, úkoly pracovního místa a...

Režimy oddechu

– respektování biologických zvláštností organismu (muž x žena) – respektování podmínek vnějšího prostředí (hluk, prašnost) – respektování místních podmínek a zvyklostí (frekvence zákazníků, dojíždění do zaměstnání, stravování) – respektování té části pracovníků, jejichž práce...

Top 50 obchodních firem v českém potravinn. Obchodě

Žebříček v širokém slova smyslu (vč. Obchodu s tabákovým zb., drogerií a kosmetikou)Většinou zastoupeni maloobchodníci či velkoobchodníci s širokým potravinářským sortimentem„specializovaní“ potravináři – vždy firmy vlastnící alespoň nějakou MO prodejnuo 2000 – 2001 1....