Štítek: peníze

Finanční trh :

Zprostředkovává tok peněz.Používá se tehdy; když tržní subjekty mají volné peníze a snaží se je investovat.Například jednotlivci a domácnosti šetří, podniky mají úspory na investiční nákupy, stát získává daně z toho jsou úspory na...

Makroekonomie

3. Současná rovnováha na trhu zboží a trhu peněz (aktiv): model IS-LM. Rovnovážný důchod a rovnovážná úroková sazba.Obr. str. 65Všeobecná rovnováha ekonomiky znamená, že jsou současně v rovnováze jak trh zboží, tak i trh...

Keynesiánská teorie poptávky po penězích

Keynes zavedl tři motivy preference likvidity: transakční, opatrnostní a spekulační motiv, čímž zformuloval teorii poptávky po penězích. Keynes rozvinul cambridgeský koncept poptávky po penězích. Transakční poptávka po penězích Peníze jsou prostředkem směny a jednotlivci...

Trh peněz (aktiv) a křivka LM

Trh aktiv a trh peněz Celkové bohatství země se rovná celkové poptávce po penězích a po ostatních finančních aktivech (v reálném vyjádření). WN / P º L + DOFA, kde L je poptávka po...

Makroekonomie

2. Rovnováha na trhu zboží a charakteristika křivky IS. Rovnováha na trhu peněz (aktiv) a charakteristika křivky LM.Model IS-LM formuloval J. R. Hicks v roce 1937. Navazuje na třísektorový model determinace rovnovážné produkce. Zapojuje...

Státní rozpočet na úrovni ústředních orgánů vlády

municipální rozpočet (obce, kraje)- specifické fondy vytvořené k přesně vymezeným účelům- finance státních a národních podnikůMultiplikační efektVztah: e = t – 1 Když to stát zdaní a prožene, tak má multiplikátor a současně i...

Expanzivní monetární politika

1. trh peněz– ­MS, ruší úvěry, sníží diskont, rezervy, nakoupí CP2. agregátní trh – krátkodobě (obr.1)– pokud nejsou VF plně využívány pak růst AD expanzivně do úrovně AD1´ vyvolá zejména růst YE´1 při určitém...

Soudobý monetarismus

Vyvinul Milton Friedman po WW2 v Chicagu – začali kritikou raných Keynesiánců (fiskální politika). Dnes dva proudy – tradiční + “škola racionálních okčekávání”. Podstata:(a) nabídka peněz je hlavní systematickou determinantou růstu GNPN. Teorie především...

Rychlost oběhu peněz

Pojem zavedl na přelomu století Alfred Marshall (Cambridge) a Irving Fisher (Yale). – Důchodová rychlost oběhu peněz je poměr celkového nominálního GNP k zásobě peněz. Rychlost oběhu peněz měří míru, s jakou se zásoba...

Důchodová politika

vládní akce, které se pokoušejí zmírnit inflaci přímými kroky bez zvýšení U (verbálním přesvědčováním, právní regulací…) Þ posunovat Pk dolů· regulace cen a mezd (Skandinávie)· dobrovolné mzdové a cenové směrnice (Nizozemí, USA – Kennedy,...