Štítek: produktivita

Průměrná produktivita práce

Průměrná produktivita práce je produkce na jednoho pracovníka nebo produkce na jednu hodinu práce (produkce na jednotku pracovního vstupu).Průměrná produktivita práce: q = Y* / N Výnosy z rozsahu Konstantní výnosy z rozsahu: zvýšení...

Dodatek: Přístup racionálních očekávání

Ranná Pk: substituční vztah mezi inflací a U. na x míra U v %. na z celková inflace v %. pohybem dolevy (snižováním nezam.) se zvyšuje míra růsru cen. neboli míra ifnlace = míra...

Tempo růstu potencionálního produktu

– se vypočte jako součet dlouhodobého tempa růstu souhrnné produktivity a objemu výrobních faktorů při jejich plném využití. Tempo růstu potencionálního produktu závisí: – Na tempu růstu inputů: zvýší-li se množství práce půdy a...

Konkrétní formy cen výr. faktorů:

Čistá ekonomická renta – je důchod placený jakémukoliv výr. faktoru s fixní nabídkou za jeho službu. Čím menší je nabídka, oproti poptávce, tím větší je ekonomická renta. Ekonomická renta – V nejširším slova smyslu...

Nízké úspory

Nízké úspory Nízké důchody Nízké investice a akumulace Nízká produktivita práce Technologie – 1) Naučit se využít existující technologii2) K technologii je třeba řídících pracovníků3) Rovněž by se měla vytvořit vrstva domácích firem a...

Možnosti růstu hrubého domácího produktu:

1) Zvýšení zaměstnanosti 2) Zvýšení produktivity práce 3) Úspory obyvatelstva umožňující vyšší investice do nových technologií, a tím i hospodářský růst Udržení stálého růstu hrubého národního (domácího) produktu a udržení nízké míry inflace je...

Makroekonomie – otázka č. 21 – Ekonomický růst

Zdroje ekonomického růstu– růst produkce v dlouhém období, tj. růst potenciálního produktu je ovlivněn výrobními zdroji ekonomiky dané země, ty lze rozdělit na: 1. vstupy (inputy) výrobních faktorů – práce a kapitálu – růst...

7) TEORIE TRHU PRÁCE, PRODUKTIVITA PRÁCE A MZDY.

KONKURENČNÍ TRHY VSTUPŮ. DETERMINACE INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKY A NABÍDKY PRÁCE. TRŽNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA PRÁCE. EKONOMICKÁ RENTA. EFEKT CENOVÉ ZMĚNY A CENOVÁ PRUŽNOST POPTÁVKY PO VÝROBNÍCH FAKTORECH. ODBORY A TRH PRÁCE. BILATERÁLNÍ MONOPOL. Konkurenční trhy...