Štítek: zásada

Postavení managera v podniku

1) Manager první úrovně : Jeho podřízení jsou zaměstnanci.Získává informace od zaměstnanců a zabezpečuje zpětnou vazbu k vyšším stupňům řízení.Přichází s iniciativními náměty.Představuje nárazník mezi vrcholovým managementem, odbory a zaměstnanci. 2) Manager ve středním...

Klasická ekonomie: Smith, hlasatel laissez-faire

Adam Smith § kniha Bohatství národů – zrod moderní ekonomie (1776) § zabýval se základy tvorby cen a rozdělování důchodů, analyzoval různé teorie mezd, první studie o inflaci § tržní mechanizmus představuje přirozený samoregulující...

Úkol maloobchodu

– Jeho hlavním úkolem je tudíž uspokojení poptávky obyvatelstva po zboží. Tato činnost se uskutečňuje v maloobchodních jednotkách. Základní maloobchodní jednotkou je prodejna. Ve velkoobchodě i maloobchodě se uskutečňují tyto hlavní skupiny činností: 1)...

Mezi zásady patří:

o kvalita se vztahuje na všechny činnosti v podniku o odpovědnost za kvalitu je individuální o zaměřit se na zlepšování vztahů a na týmovou práci o porovnávat své výsledky s nejlepšími v oboru Strategie...

Kritické faktory úspěchu

Kritické faktory úspěchu (obecně)– je důležité mít dlouhodobou strategii (přístup na trh, vliv konkurence…), prohlubovat motivace a znalosti pracovníků, mít dobrý systém technologie, řízení výroby, zásobování, organizování prodeje, styk se zákazníky… 7 –esStruktura –...

Nedostatky v ústní komunikaci

Nedostatky v ústní komunikacia) sdělující neurovnání si myšlenek před sdělením nepřesné vyjadřování rozsáhlé prezentování informací zařazení myšlenek, které spolu nesouvisejí, do jednoho sdělení b) příjemce nedostatečné soustředění při příjmu sdělení soustředění se na detail...

Způsob, metody kontroly

5) způsob, metody kontroly (jak kontrolovat) existují různé možnosti:a) běžná vnitřní kontrolaprovádí management, zda jsou plněny úkoly, které zadal; nemá pevný metodický postup; zásady:1) musí být v souladu se stylem řízení2) jednotlivé kontroly by...