Štítek: daň

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Nepřímé daně

a) Daně universální : DPH b) Daně selektivní : Daně spotřební : a) Z uhlovodíkových paliv a maziv b) Z lihu a lihovin c) Z lihu a lihovin d) Z vína e) Z piva...

Daň z přidané hodnoty je:

– všeobecnou daní ze spotřeby, v našem daňovém systému zcela nového typu.Podléhá jí dodání zboží, poskytování služeb, převod nemovitostí a převod a využití práv v tuzemsku, dovoz zboží ze zahraničí a příležitostná autobusová doprava...

Maturitní otázka číslo 19 – ekonomie

Téma : Daňový systém – nepřímé daně – Úvod : Od 1. ledna 1993 byla v České republice zavedena nová daňová soustava, která se mnoha ohledech výrazně liší od té předešlé, jež byla jen...

Předmětem dědické daně je

nabytí majetku děděním.Majetek pro účely daně dědické jsou : 1) Věci nemovité, nemovitosti. 2) Věci movité,cenné papíry, peněžní prostředky v české a cizí měně, pohledávky, majetková práva, movitý majetek. – Základem dědické daně je...

Daň z převodu nemovitostí

Poplatníkem daně z převodu nemovitostí je : 1) Převodce ( prodávající ) , nabyvatel je ručitelem. 2) Nabyvatel ( kupující ), jde-li o nabytí nemovitosti při výkonu rozhodnutí, vyvlastnění, konkursu nebo vyrovnání či vydržením....

Samostatným základ daně

Veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku.Přijmy z vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku. – Daň majetková : Je placená z titulu nějakého majetku – Daň z...

Daň z přijmu fyzických osob

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z přijmu.Poplatníci daně z přijmu fyzických osob jsou fyzické osoby ( dále jen poplatníci ). – Předmětem daně z přijmu fyzických osob jsou : 1) Příjmy ze závislé...

Maturitní otázka číslo 18 – ekonomie

Téma :Daňový systém – přímé daně – Text :Daňová politika : Je součástí rozpočtové politiky zaměřující se na dopad daní na ekonomiku co do míry zdanění a způsobu zdaňění.Stát daňovou politiku zabezpečuje příjmy do...

Posouzení daňového zatížení :

Stát ovlivňuje podnikání soustavou daní, které mu zabezpečují přísun potřebných prostředků do státního rozpočtu.Daňová soustava srovnatelná s daňovými soustavami vyspělých evropských zemí zemí je platná v České Republice od 1. 1. 1998. – Podnikatel...