Štítek: ekonomický růst

5. Ekonomický růst a recese

– v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu)Determinanty AD – úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost populace, trhu – móda, nestabilita koruny – substituty ani...

Ekonomický růst a recese

–P AD1 AD2 AD Y P AS2 AS AS1 Y v Agregátním pojetí je rovnováha, ale obecně se vše vyvíjí (úroveň cen, reálného produktu) Determinanty AD– úroveň důchodů – nejistota v politice – velikost...

ZDROJE EK. RŮSTU

Přístup růstového UCE – jde o způsob vyčerpávajícího vyúčtování všech složek, kt. vedly k pozorovaným růstovým tendencím Základní rovnice růstového UCE: růst Q (%) = ¾ růstu L (%) + ¼ růstu K (%)...

Kapitola 36 – Ekonomický růst: teorie a fakta

A/ TEORIE EKONOMICKÉHO RŮSTU Z formál. hlediska představuje ekonomický růst zvýšení Y*. Použijeme-li pojem hranice produkčních možností (PPF) – ek. růst jako posun této hranice SV směrem. Teorie ek. růstu studují faktory, jež vedou...

T. R. Malthus

§ populační tlaky – EKO v bodu, kdy se všichni prac. ocitnou na hranici živ. minima -Ekonomický růst s akumulací kapitálu – klasičtí ekonomové zdůrazňovali úlohu vzácné půdy v ek. růstu – od začátku...

Princip akcelerátoru:

Je teorií o faktorech, které ovlivňují investice. Říká, že zásoba kapitálu požadovaná společností je v první řadě závislá na výši produkce; přírůstky k této kapitálové zásobě, to jest čisté investice, se vynakládají pouze tehdy,...

Účinky makroekonomické politiky v modelu AS/AD:

Monetární politika používá thrupeněz k ovlivnění AD. Monetární expanze = zvýšení AD. V dlouhém období je inflace čistě monetární jev, protože AS je vertikální a posun Ad způsobí pouze růst cenové hladiny. Maximálně účinná...

Základní ekonomické cíle

Základním ekonom. cílem státu je hospodářský růst. Jedná se o proces, během kterého schopnost národního hospodářství vyrábět statky a poskytovat služby neustále stoupá. Co tuto schopnost ovlivňuje? Jsou to ekonomické zdroje a míra, v...

Solowův model a úloha technického pokroku

– základní neoklasický model – zaměřuje se na růstovou úlohu úspor a akumulace a na úlohu technologických změn při ekon. růstu – snaží se odpovědět na otázku, jaký růst kapitálu je zapotřebí k eliminaci...