Štítek: investice

1) Hrubý domácí produkt

– Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu. Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb. Hrubých domácích investic. Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem. 2) Je tvořen sumou...

Zdroje :

1) aby měl podnik dostatek financí bude potřebovat zdroje, ze kterých bude čerpat.Podle toho dělíme zdroje na vlastní ( ze zisku, odpisů. základního kapitálu ) a cizí ( úvěry, vydáváním cenných papírů ). Dělení...

1) Investiční majetek ( dělení ) :

– Hmotný investiční majetek : Samotné movité věci, s výjimkou zásob, jejichž vstupní cena je vyšší než 20 000,- a mají provozně technické funkce delší než jeden rok ( výrobní zařízení, předměty sloužící k...

Analytická evidence HIM a NIM :

Investiční majetek, zejména hmotný a nehmotný, tvoří značnou část majetku každé účetní jednotky, zvláštně výrobní.Proto se musí o něm vést pečlivá evidence, která přispívá k jeho ochraně před ztrátou a poškozováním. Základní evidenční jednotkou...

Finanční trh :

Zprostředkovává tok peněz.Používá se tehdy; když tržní subjekty mají volné peníze a snaží se je investovat.Například jednotlivci a domácnosti šetří, podniky mají úspory na investiční nákupy, stát získává daně z toho jsou úspory na...

Makroekonomie

2. Rovnováha na trhu zboží a charakteristika křivky IS. Rovnováha na trhu peněz (aktiv) a charakteristika křivky LM.Model IS-LM formuloval J. R. Hicks v roce 1937. Navazuje na třísektorový model determinace rovnovážné produkce. Zapojuje...

Určení produktu spotřebou a investicemi

Přímka celkových výdajů neboli přímka C+I znázorňuje výši zamýšlených výdajů spotřebitelů a podniků při každé úrovni produktu. Ekonomika se nachází v rovnováze v průsečíku přímky C+I s osou kvadrantu (bod E) – zamýšlené výdaje...

Teorie a hospodářská politika

– Klasičtí ekonomové budou skeptičtí k potřebě vládních zásahů pro stabilizaci hospo. cyklu, protože zvýšení AD podle nich vyvolá vyšší ceny nebo inflaci. Keynesiánci naopak budou ekonomiku tím, že ovlivní AD (v depresi lze...