Štítek: metoda

1) Hrubý domácí produkt

– Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu. Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb. Hrubých domácích investic. Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem. 2) Je tvořen sumou...

Struktura cen

1) Náklady na pořízení 2) Cena zpracování 3) Náklady na oběh 4) Daně 5) Zisky 6) Clo – Liberalizace cen : 1) Ceny se vytvářejí na volném trhu ve vztahu mezi vyrábějícími a odběrateli,...

Metody odepisování :

Zvolená metoda určuje rozložení odpisů během doby jejich životnosti.Nejčastěji v závislosti na čase, méně se odepisuje v závislosti na výkonu stroje nebo zařízení. 1) Lineární : Sazba pro celou dobu stejná, administrativně nenáročná metoda,...

Metody stanovení ceny :

1) Nákladově orientovaná metoda :Sestaví se cenová kalkulace.Pokud se podaří snížit náklady na 1 kus, může snížit prodejní cenu ( konkurenční výhoda ), nebo při zachování ceny se zvýší zisk. 2) Nevýhody : Neodráží...

Průzkum trhu je založen na projektu :

1) Vymezení cíle průzkumu trhu 2) Stanovení cílových zákazníků 3) Volba vhodných metod a technik průzkumu trhu 4) Organizační zajištění průzkumu trhu 5) Finanční zajištění průzkumu trhu 6) Očekávaný efekt – Metody průzkumu trhu...

Srovnání metody cold turkey a gradualistiké metody

Náklady dezinflace se vyjadřují kumulativními ztrátami v obdobích, kdy v důsledku léčby inflace ekonomika operuje pod potenciálním produktem, tj. nad přirozenou mírou nezaměstnanosti.Měřítkem nákladů inflace při použití jednotlivých politik dezinflace je koeficient obětování, jež...

Gradualistická metoda

Recese vyvolaná touto metodou je mírnější, tím je i nižší míra nezaměstnanosti, recese však trvá déle.Srovnáme-li dobu trvání přizpůsobovacího období u metody cold turkey a u gradualistické metody, pak je patrné, že délka závisí...

Hlavní složky obou metod:

Produktová metodaDůchodová metoda Spotřeba (C)Mzdy a platy (w) HDI (I)Renty (R) Vláda (G)± Úroky (Int) ± Čisté vývozy (X)Zisky (P) Odpisy (D) Nepřímé daně (IBT) HDP = C + I + G + X...

Metody výpočtu HDP

1. výdajová metoda (Za kolik si koupili lidé?) 2. důchodová metoda (Kolik si lidé vydělali?) 3. produktová metoda (Objem výroby ve fyz. jednotkách) Hlavními složkami výdajové metody výpočtu HDP jsou osobní výdaje na spotřebu...

Míry národního produktu

(v ekonomice, která nemá ani vládní či zahraniční sektor a nedochází v ní k žádným investicím, čili, která vyrábí pouze spotřební statky – pro uspokojování potřeb) a) Metoda toku produktů– Národní důchod nebo produkt...