Štítek: podnik

V organizování podniku rozhoduje

– Majitel – Manažeři Organizační řád : Dokument, kde je vyjádřena organizační srtuktura, vztahy nadřízenosti a podřízenosti, kompetence a náplň práce. Organizační schéma : Články organizační struktury a vztahy mezi nimi.Souřást organizačního řádu. –...

Jednotlivé prvky – vztahy v podniku

Provozy podniku : Prvky podniku Vztahy mezi nimi – Určitá stupňová organizační struktura : Otázka : Kdo komu podléhá ? 1. Stupeň Podnik – Ředitel 2. Stupeň Závody Závody – Náměstek 3. Stupeň Provoz...

Maturitní otázka číslo 27 – ekonomie

Téma : Podnik jako organizační a informační systém – Organizování : Určitá činnost.Jedna z managerských aktivit – Podstata : Uspořádání prvků nebo činností v podniku ( uspořádání lidksé a věcné činitele ), ( uspořádání...

Zisk

1) Účetní ( Před zdaněním ) 2) Čistý ( po zdanění ) – Vstupy podniku : 1) Náklady 2) Zásoby 3) Vlastní jmění 4) Aktiva ( pasíva ) Např. Kolik 1 Kč v zásobách...

Okolí podniku

Jsou všechny části, které jsou vně podniku a vazby mezi nimi.Okolí podniku je rozmanité. – Druhy okolí podniku : 1) Hospodářské okolí : To je TRH ( nabídka, poptávka, odběratelé, dodavatelé, banky, pojišťovny, inflace...

Maturitní otázka číslo 26 – ekonomie

Téma : Podnik jako ekonomický systém – Charakteristika podniku jako ekonomického systému : – Podnik : Je soustava, v nichž jsou uspořádány věcné prvky a lidé.Má cílové chování – např. vyrábět za účelem dosažení...

Funkce obchodního podniku

1) Přeměna výrobního sortimentu v obchodní a zajištění přiměřeného množství. 2) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem spotřeby. 3) Překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby a prodejny potřebném místě. 4) Zajišťování...

Maturitní otázka číslo 24 – ekonomie

Téma :Obchodní podniky a jejich činnosti – Obchodní podniky :Obchodní podnik je založen za účelem nákupu a následném prodeji.Může mít libovolnou formu podnikání. – Členění :1) Podle činnosti a postavení v distribučním řetězci :a)...

Účtování o výnosech

O výnosech se účtuje v 6. třídě na stranu Dal, souvztažně na rozvahový účet snížení výnosů účtujeme na MD v 6. účtové třídě a na příslušný rozvahový účet.Je to výkon vyjádření v penězích. –...