Štítek: řízení

Výměnné a vázané operace

Mimo obchodů uzavíraných běžně na základě kupních smluv, jsou některé obchodní operace svazovány tak, aby kombinace několika operací umožnila realizaci obchodu.Používají se k překonání překážek v zahraničním obchodě ( vysoká cla, dovozní přirážky atp....

Důležité celní dohody

Cefta ( Central Europe Free Trade Agreement ) : Středoevropská dohoda o volném obchodu, členové – ČR, SR, Maďarsko, Polsko, Slovinsko. – Nafta ( North American Free Trade Agreement ) : Dohoda o volném...

Úkoly personálního řízení

1) Dosazovat zaměstnance ve správném množství. 2) Dosazovat zaměstnance v pravý čas. 3) Dosazovat zaměstnance s potřebnou kvalifikací. 4) Úměrně výkonu odměňovat a motivovat zaměstnance tak, aby jeho práce vedle k dosahování podniku. –...

4) Vedení lidí ( řízení ) :

Můžeme jej charakterizovat jako komplexní funkci managementu zahrnující tyto schopnosti : A) Vést B) Stimulovat C) Motivovat D) Usměrňovat 5) Kontrola : Chápeme jí, jako proces, který pomocí analýz, rozborů a sledování zjišťuje odchylky...

Logistika obchodní :

Pohyb zboží od výroby až k zákazníkovy.Zahrnuje pohyb zboží od výroby až po zákazníka.Je součástí marketingové logistiky ( pokud se firma zabývá jen obchodní činností ) – Marketingová logistika : – Hlavní funkce :...

4.4. Nástroje řízení nákladů

THN– vyjadřují nezbytně nutné množství VR vynakládaných na jednotku výkonu – nebo vyjadřují nezbytně nutné množství určitého druhu zásob (OM) – vytvářejí v podniku celou soustavu norem, které se člení Podle předmětu normováníNS materiálu,...

Transformace = změna právní formy

Kritéria volby formy podniku 1. Ručení společníků (podnikatelů) – omezené (pouze do výše nesplaceného majetkového vkladu, s.r.o.,k.s.-komanditiské) – neomezené (celým svým i osobním majetkem, v.o.s.,Ž,k.s.-komplementáři) – družstvo (neručí), a.s. (uhrazovací povinnost akcionářů) 2. Oprávnění...

Řízení jakosti zboží

Aby výrobky splňovaly zákony o bezpečnosti spotřebitele, o odpovědnosti za zboží a o ochraně životního prostředí (dnes platí ve všech vyspělých státech), musí být přesně vymezeny v závazných předpisech parametry, musí být zkoušeny a...

Založení společnosti se může provést dvěma způsoby:

2)Založení společností na základě výzvy k upisování akcií – Zakladatelská smlouva musí obsahovat navíc dobu a místo upisování akcií. Výzva k upisování akcií se musí zveřejnit v každém místě, kde upisování akcií probíhá, musí...