Štítek: zaměstnanost

Dynamika zaměstnanosti a nezaměstnanosti: jednoduchý model

Hledání odpovídající práce jak ze strany firem, tak i ze strany pracovníků vyžaduje v reálném hospodářském životě čas.Obr. str. 260Nemá-li se míra nezaměstnanosti ani zvyšovat ani snižovat potom počet těch osob, které nalézají práci...

Poptávka po práci

Zvýšení pracovního vstupu má dvojí efekt: Zaměstnání dodatečné pracovní jednotky způsobí, že se celková produkce firmy zvýší o mezní (fyzický) produkt práce (MPN) a celkový příjem firmy se zvýší o součin ceny a mezního...

Fiskální politika

– ovlivňuje, reguluje úroveň zaměstnanosti a cenovou stabilitu, a to tak, že ovlivňuje AD, k tomu využívá:a) systém veřejných financíb) rozpočtové příjmyc) rozpočtové výdaje- analogie podnikatelé: ODS (při nákupu neutratím více než mám u...

Účinky na produkt a zaměstnanost

– MAE: období neočekávané “rostoucí” inflace jsou obvykle obdobími vysoké U a produktu– MIE: dopad na alokaci zdrojů (deformují relativní ceny), hotovost sice nenese úrok (i = 0), ale iR je rovna – míře...

Hospodářské cykly

= vývojové tendence růstu produktu (období expanze a kontrakce, rozmachu a útlumu ve vývoji reálného GNP, recese a konjunktury; i přes vlny a vlnky je historicky dokázáno, že smíšené kapitalistické ek. mají pomalý, ale...

5. kapitola: Přehled makroekonomie

Makroekonomie (MAE) – studuje chování ekonomiky jako celku. Zkoumá celkovou úroveň národního produktu, zaměstnanosti, cen a zahraničního obchodu. Mikroekonomie – věnuje se zkoumání individuálních cen, množství a trhů. Analyzuje dokonale a nedokonale konkurenční trhy,...

Možnosti růstu hrubého domácího produktu:

1) Zvýšení zaměstnanosti 2) Zvýšení produktivity práce 3) Úspory obyvatelstva umožňující vyšší investice do nových technologií, a tím i hospodářský růst Udržení stálého růstu hrubého národního (domácího) produktu a udržení nízké míry inflace je...

MAKROEKONOMIE – otázka č. 18

Měření nezaměstnanosti a její typy Nezaměstnanost se většinou nevyjadřuje jako absolutní číslo, ale jako procentní míra. Míra nezaměstnanosti (U) vyjadřuje počet nezaměstnaných (UN) jako procento z ekonomicky aktivního obyvatelstva (AL) neboli pracovní síly (L):...