Štítek: dovoz

Česká republika a zahraniční obchod

České země – historicky vzato – patřily vzhledem k poměrně nízkému výskytu základních surovin na straně jedné, kvalifikované pracovní síle, podnikatelské investici, vyspělému bankovnictví na straně druhé, významné místo ve světovém obchodě. Tradiční vývoz...

Křivka nabídky a poptávky po korunách v dlouhém období

Poptávku tvoří vývozy zboží a služeb domácí země a kapitálový příliv do dané země. Nabídku tvoří dovozy zboží a služeb a kapitálové odlivy. Formování měnového kursu obr. str. 129 Měnový kurs v krátkém období...

Vývozy

Vývozy jsou autonomní, tj. nezávislé na běžném domácím důchodu. Tedy X = X.Jsou závislé: Na zahraničním důchodu. Snižuje-li se relativně domácí cenová hladina vzhledem k zahraniční cenové hladině: to činí domácí zboží a služby...

Faktory ovlivňující vývoz

– zahraniční důchod (jeho zvýšení způsobí zvýšení vývozů, bez ohledu na domácí důchod)- poměr cenové hladiny domácích/zahraničních statků a služeb (když klesají ceny domácích/zahraničních à domácí statky a služby jsou levnější, zvýšení vývozu) à...

Nástroje VOMPY

b) nepřímé (tržně orientované)– intervence na devizových trzích (centrální banka nakupuje, prodává cizí měny à stává se AS, AD cizí měny nebo AS, AD měny domácí à ovlivňuje rovnováhu na měnovém trhu)- fiskální monetární...

Dopravní náklady

§ mají stejný účinek jako cla, jestliže snižují rozsah výhodné oblastní spec. § jediný rozdíl: jsou způsobeny přírodou OBR. STR. 925 Uvalení cla má tři účinky. Podporuje tuzemskou neefektivní výrobu; nutí spotřebitele, aby omezovali...

Amerika má absolutní výhodu u obou statků

– může je vyrobit s větší absolutní efektivností než Evropa. Má komparativní výhodu v potravinách, zatímco Evropa má komparativní výhodu ve výrobě oděvů, protože v Americe jsou potraviny relativně levné, zatímco v Evropě je...

Faktory určující X:

Dovoz– důchod a produkt (roste-li GNP rychle, dovozy mají tendenci růst ještě rychleji)– relativní ceny SaS (zvýší-li se cena domácího S v poměru k zahraničnímu – poroste produktivita, klesne zahraniční měnový kurz – bude...

Ze zboží pocházející ze států:

1) s nimiž má ČR sjednanou doložku nejvyšších výhod, se vyměří clo podle sjednaných sazeb. 2) Na které se vztahuje preferenční clo, se vyměří podle zvláštních předpisů. 3) S nimiž byla sepsána dohoda o...

Celní kontrola

Celní kontrola je souhrnem úkonů celní správy, kterými zajišťují dodržování celního zákona. Podléhá jí všechno zboží a elektrická energie, a to:1) Při dovozu2) Při vývozu3) Při průvozu Při celní prohlídce se zjišťuje druh, množství...