Štítek: konkurence

Metody stanovení ceny :

1) Nákladově orientovaná metoda :Sestaví se cenová kalkulace.Pokud se podaří snížit náklady na 1 kus, může snížit prodejní cenu ( konkurenční výhoda ), nebo při zachování ceny se zvýší zisk. 2) Nevýhody : Neodráží...

Prodávající :

Je majitelem úspor ve formě peněžních prostředků, kteří jsou ochotni je zapůjčit na určité období za určitých podmínek a určitou úrokovou sazbu.Jsou to zapujčovatelé. – prodají – li zapujčovatelé např. zboží, stanou se znich...

UPŘESŇUJÍCÍ POD. PLATNOSTI TEORIE NEVIDITELNÉ RUKY

Teorie neviditelné ruky plně působí pouze v modelu dokonalé konkurence à okolnosti oslabující platnost této teorie: à Tržní selhánía) nedokonalá konkurence – monopol – firma může zvýšit cenu výstupu nad úroveň svých MC à...

DOKONALÁ KONKURENCE A ALOKAČNÍ EFEKTIVNOST

à Alokační efektivnostK alokační (Paretově) efektivnosti dochází, neexistuje-li žádné přeskupení výroby či spotřeby, které zvýší uspokojení jedné osoby bez snížení uspokojení jiné osoby. EKO se v tom případě nachází na hranici užitkových možností (UPF)....

Vlastnosti dokonale konkurenční všeobecné rovnováhy

1) rovnováha spotřebitelů Spotřebitelé maximalizují svůj užitek při volbě statků vyrovnáváním mez. užitku/$ výdajů. Poměr MU statků (mezní míra substituce) tedy musí splňovat podmínku Tato podmínka platí pro jednotlivého spotřebitele, kt. příslušné statky kupuje;...

Kapitola 31 – Trhy a ekonomická efektivnost

Všeobecná rovnováha a teorie neviditelné ruky Zopakování: 1) Dokonale konkurenční N a P určují cenu a množství na jediném trhu. 2) Za křivkami AD se skrývají mezní užitky různých statků. 3) Za křivkami dokonale...

Konkurence

a) dokonalá – tržní situace v níž: 1)je značný počet prodávajících a kupujících; 2) produkty nabízené prodávajícími jsou stejnorodé. Za takových podmínek není žádná firma schopna ovlivnit tržní cenu a poptávková křivka po produktu...

Rovnováha na trhu práce:

Dokonale konkurenční trh práce – má dostatečně velký počet nabízejících i poptávajících, takže nikdo nemůže ovlivnit mzdovou sazbu. Rovnováha na tomto trhu nastává při tzv. rovnovážné mzdě. Ta je dána průsečíkem tržní křivky poptávky...

Konkrétní formy cen výr. faktorů:

Čistá ekonomická renta – je důchod placený jakémukoliv výr. faktoru s fixní nabídkou za jeho službu. Čím menší je nabídka, oproti poptávce, tím větší je ekonomická renta. Ekonomická renta – V nejširším slova smyslu...

Monopolní konkurence:

Monopolní konkurence je v rámci nedokonalé konkurence strukturou nejvíce připomínající dokonalou konkurenci. Předpoklady: – velký počet firem v odvětví – diferencovaný produkt – neexistence bariér vstupu Firmy se mohou volně pohybovat mezi jednotlivými odvětvími,...