Štítek: majetek

Samostatným základ daně

Veškeré příjmy z dividend, podílů na zisku, vypořádacích podílů, podílů na likvidačním zůstatku.Přijmy z vypořádacích podílů a podílů na likvidačním zůstatku. – Daň majetková : Je placená z titulu nějakého majetku – Daň z...

Příjmy z kapitálového majetku

1) Podíly na zisku ( dividendy ), úroky a ostatní požitků z cenných papírů nebo účastí na společnostech s. r. o. a k. s. a podíly na zisku a obdobná plnění z členských družstev....

1) Investiční majetek ( dělení ) :

– Hmotný investiční majetek : Samotné movité věci, s výjimkou zásob, jejichž vstupní cena je vyšší než 20 000,- a mají provozně technické funkce delší než jeden rok ( výrobní zařízení, předměty sloužící k...

Maturitní otázka číslo 12 – ekonomie

Téma :Opotřebování a odepisováníinvestičního majetku – Opotřebování majetku :1) Dělení investičního majetku – hmotný – movitýnemovitý ( budova )– nehmotný IM ( software ) 2) Dělení opotřebení investičního majetku – fyzické– morální 3) Dělení...

Analytická evidence HIM a NIM :

Investiční majetek, zejména hmotný a nehmotný, tvoří značnou část majetku každé účetní jednotky, zvláštně výrobní.Proto se musí o něm vést pečlivá evidence, která přispívá k jeho ochraně před ztrátou a poškozováním. Základní evidenční jednotkou...

Oceňování materiálu :

1) Pořizovací cenou : Všechny druhy zásob, které účetní jednotka nakupuje ( materiál, zboží ) jsou oceňovány pořizovacími cenami. PC : Cena pořízení + náklady spojené s pořízením ( přepravné, clo, provize ) Z...

Výhody použití CK v určitém rozsahu

– CK zvyšuje zadluženost, zhoršuje finanční stabilitu – každý další dluh (úvěr) je dražší a obtížnější získat – ovlivňuje chování managementu, který se musí přizpůsobit věřitelům Poměr VK a CK závisí: – na odvětví...

LIKVIDITA

– schopnost přeměnit majetek v peníze a sloužit k úhradě závazků 1. stupeň – peníze (hotovost, účet, okamžitě splatné pohledávky na viděnou) 2. stupeň – ostatní pohledávky, část výrobků u nichž není problém s...