Štítek: multiplikátor

Vytěsňovací efekt a fiskální politika

· Citlivost poptávky po penězích na úrokovou sazbu je nula, což znamená že křivka LM je vertikální. Fiskální expanze vede k posunu křivky IS doprava: jediným efektem fiskální expanze je zvýšení úrokové sazby, protože...

Multiplikátor fiskální politiky

O kolik se zvýší rovnovážný důchod vyvolaný přírůstkem vládních výdajů na nákup zboží a služeb: DY = g * DA + (b / h) * g * D (M / P)Předpokládáme, že nabídka reálných...

Změna transferových plateb

DCa = DTA = DG = DI = 0 Potom přírůstek agregátní poptávky: DAD = c * (1 – t) * DY + c * DTRPřírůstek rovnovážného důchodu: DY0 = c * (1 –...

Nástroje VOMPY

b) nepřímé (tržně orientované)– intervence na devizových trzích (centrální banka nakupuje, prodává cizí měny à stává se AS, AD cizí měny nebo AS, AD měny domácí à ovlivňuje rovnováhu na měnovém trhu)- fiskální monetární...

Multiplikátory fiskální politiky

– I, T a G = autonomní výdajové toky – vzájemně se ovlivňují s vyvolanými výdeji na spotřebu a spoluurčují výši rovnovážného GNP.–– Multiplikátor vládních výdajů je přírůstek GNP, který je výsledkem zvýšení G...

Určení produktu spotřebou a investicemi

Přímka celkových výdajů neboli přímka C+I znázorňuje výši zamýšlených výdajů spotřebitelů a podniků při každé úrovni produktu. Ekonomika se nachází v rovnováze v průsečíku přímky C+I s osou kvadrantu (bod E) – zamýšlené výdaje...

Multiplikátor otevřené ekonomiky:

Mezní sklon k dovozu je přírůstek dovozů odpovídající přírůstku GNP o jeden dolar. Multiplikátor otevřené ekonomiky: Multiplikační efekt otevřené ekonomiky je poněkud nižší než multiplikační efekt uzavřené ekonomiky, protože v otevřené ekonomice část přírůstku...