Štítek: příjem

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Příjmy z kapitálového majetku

1) Podíly na zisku ( dividendy ), úroky a ostatní požitků z cenných papírů nebo účastí na společnostech s. r. o. a k. s. a podíly na zisku a obdobná plnění z členských družstev....

Funkční požitky jsou

1) Funkční platy členů vlády, poslanců České národní rady a platy vedoucích ústředních orgánů státní správy. 2) Odměny za výkon funkce v orgánech obcí a v jiných orgánech územní samosprávy, státních orgánech, občanských a...

Daň z přijmu fyzických osob

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z přijmu.Poplatníci daně z přijmu fyzických osob jsou fyzické osoby ( dále jen poplatníci ). – Předmětem daně z přijmu fyzických osob jsou : 1) Příjmy ze závislé...

Maturitní otázka číslo 16 – ekonomie

Téma :Výnosy z podnikatelských činností – Výnosy :Peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité peněžní období ( měsíc, rok ), bez ohledu na to, zda v tom období došlo k...

Rovnováha firmy v nedokonalé konkurenci:

– zisk je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými náklady – zisk je maximální při takovém objemu výroby, když TR – TC je maximální, to jest MR = MC – firma je v rovnováze,...

Příjmy a zisk firmy:

Celkový příjem ( TR) – je celková částka, kterou firma získá prodejem svých výrobků. TR = p.Q – cena je konstantou nezávislou na firmě. Firma může prodat všechnu vyrobenou produkci bez ohledu na výši...

3. Určení nákladů na kapitál (N/K)

– pokud je investice financovaná z VLK, tak je náklad požadovaným výnosem z VLK – pokud je investice financovaná z CK (úvěry), tak je to úrok z úvěru – podle složení kapitálu je nutno...

Postup:

1. Určení jednorázových nákladů na investici – jednorázové náklady na investici jsou součtem výdajů kapitálových a ostatních (výdaje na pozemky, stroje, zařízení, trvale vázaný OM, vývoj, zaškolení) Kapitálový výdaj– doba návratnosti delší než 1...

Dani podléhají příjmy:

1) Ze závislé činnosti a funkční požitky2) Z podnikání a jiné samostatné výděleční činnosti3) Z kapitálového majetku4) Z pronájmu5) Ostatní Od základu daně se odčítají nezdanitelné položky:1) Na poplatníka2) Na vyživované dítě3) Na manželku4)...