Štítek: teorie

Klasická teorie rovnováhy

– klasikové tvrdí, že I klesají, když klesá i (králíci) – čím vyšší i, tím méně projektů se uskuteční – úspory jsou rostoucí, s rostoucí i roste objem peněz, které si můžeme půjčit –...

Křivka úspor

– úspory jsou napřed záporné, pak žádné a nakonec rostou – nule jsou rovny ve shodném bodě jako v předchozím grafu (bod A – rovnováha) Neoklasická teorie– monetární (Klaus, Smith, Ricardo)– úspory rostou s...

UPŘESŇUJÍCÍ POD. PLATNOSTI TEORIE NEVIDITELNÉ RUKY

Teorie neviditelné ruky plně působí pouze v modelu dokonalé konkurence à okolnosti oslabující platnost této teorie: à Tržní selhánía) nedokonalá konkurence – monopol – firma může zvýšit cenu výstupu nad úroveň svých MC à...

Rychlost oběhu peněz

Pojem zavedl na přelomu století Alfred Marshall (Cambridge) a Irving Fisher (Yale). – Důchodová rychlost oběhu peněz je poměr celkového nominálního GNP k zásobě peněz. Rychlost oběhu peněz měří míru, s jakou se zásoba...

Teorie HC

– tyto teorie se opírají o význam spotřebních a investičních statků dlouhodobého užitíx vnější (nacházejí příčiny HC ve výkyvech něčeho vně ek. sys. – sluneční skvrny, klima, války, revoluce a volby, objevy nalezišť zlata,...

Tři základní rysy:

a) opuštění Keynesovy teorieKE: v krátkém období GNP a zam. primárně určuje AD, k odstranění nežádoucí U a I jsou potřebné změny v m/f politice; koncem 70. let Martin Feldstein z Harvardu napsal článek...

Nízké úspory

Nízké úspory Nízké důchody Nízké investice a akumulace Nízká produktivita práce Technologie – 1) Naučit se využít existující technologii2) K technologii je třeba řídících pracovníků3) Rovněž by se měla vytvořit vrstva domácích firem a...

ad V.

Vyjděme ze situace, že dochází k vzestupu relativních cen zboží náročného na spotřebu L. Vzestup relativních cen zboží náročnějšího na práci vede k relativnímu růstu mezd. Jestliže mzdy rostou pomaleji než ceny, musejí dělníci...

Nabídkové a poptávkové teorie

Nabídkové teorieOtázky proč a jak dochází ke směně na světovém trhu mají z hlediska nabídky následující ucelené podoby. I. Smithova teorie absolutních výhod II. Ricardova teorie komparativních výhod III. Haberlerova teorie alternativních nákladů a...

A. Smith

– odmítá zasahování státu do zahraničního obchodu. V jeho pojetí se každá země zaměří na výrobu a export zboží, ve kterém má nejnižší výrobní náklady. Tím dochází ke specializaci a k absolutním úsporám výrobních...