Štítek: manager

Management: Základní pojmy

Management: Základní pojmy Management – ucelený soubor ověřených přístupů, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity. Manažer –...

Neverbální komunikace

Něco komu 1) Gestikulace 2) Mimika – Chyby managerů při vedení : 1) Nedostatečné informace pracovníků ( špatná informovanost pracovníků ). 2) Nedostatečná odpovědnost : Někteří manažeři berou svou odpovědnost velmi vážně, tak vážně,...

Postavení managera v podniku

1) Manager první úrovně : Jeho podřízení jsou zaměstnanci.Získává informace od zaměstnanců a zabezpečuje zpětnou vazbu k vyšším stupňům řízení.Přichází s iniciativními náměty.Představuje nárazník mezi vrcholovým managementem, odbory a zaměstnanci. 2) Manager ve středním...

Role managera

1) Interpersonální role : Manager jako „ představitel “ stojí v čele jednotky a reprezentuje ji navenek.Vedoucí odpovídá za organizování práce jiných. Jako „ zprostředkovatel “ umožňuje navazovat neformální kontakty mimo vertikálu přímého řízení....

Maturitní otázka číslo 29 – ekonomie

Téma : Personální management – Personální řízení ( management ) : Je předmětem činnosti speciálně zaměřených manažerů.Problémy, které musí průběžně řešit, lze charakterizovat takto ? Jak organizovat nábor, výběr a zaškolení nových pracovníků včetně...

4) Vedení lidí ( řízení ) :

Můžeme jej charakterizovat jako komplexní funkci managementu zahrnující tyto schopnosti : A) Vést B) Stimulovat C) Motivovat D) Usměrňovat 5) Kontrola : Chápeme jí, jako proces, který pomocí analýz, rozborů a sledování zjišťuje odchylky...

5) Personální management :

Užívá různé techniky, jako jsou audit lidských zdrojů, plány jejich rozvoje, kariérové plány, analýzy pracovní pozice a další k tomu, aby zjistil takový počet kvalifikovaných kompetentních a motivovaných pracovníků, jaký organizace potřebuje. 6) Vědecký...

Motivování

Motiv je vnitřní podmět, který vede člověka k určitému jednání. Motivovat znamená aktivně acílevědomě podněcovat lidská jednání. Stimul je vnější podmět, pobídka ke zlepšení činnosti, směřující motivaci pracovníků. Při řízení podniku se stimulace využívá...

Strategický management

IX. Strategický management 1. Pojem a obsah strategického managementu• Strategický management – aplikace principů obecného managementu při vypracování a realizaci strategických záměrů (cílů) podniku• Strategie – obsahuje cíle, způsoby dosažení; písemný materiál• Charakteristika strategického...

Manažerské rozhodování

1.2. Manažerské rozhodování– manažer musí rychle rozhodnout– z 10 rozhodnutí je u úspěšného manažera 5–7 správných – Podmínky pro správné rozhodování:a) volný přístup k informacím, které k rozhodnutí potřebujeb) povinnost a pravomoc rozhodovatc) odpovědnost...