Štítek: míra

Neoklasický model růstu

Přirozenou mírou růstu se v neoklas. modelu rozumí roční % růst LS vyjádřený v “efektivních jednotkách”; podmínkou proporcionálního růstu je, že Y a K musí růst tímtéž přirozeným tempem. Rovnice proporcionálního růstu: 0,10 =...

Přirozená míra nezaměstnanosti

neboli hypotéza přirozené míry nebo akcelerační Pk neboli jak ovlivňuje U a využití kapacity mzdovou a cenovou inflaci.rozlišujeme… dlouhodobá Pkkrátkodobá Pkpředpoklad: jediná míra U, která je konzistentní a ustálenou mírou je přirozená míra nezaměstnanosti...

Přirozená míra nezaměstnanosti

– síly, které působí směrem ke zvyšování a snižování cenové a mzdové inflace jsou vyrovnané.– inflace je stálá.– nejnižší míra inflace, která je udržitelná Þ nejvyšší udržitelná úroveň zaměstnanosti, odpovídá GNPpot.– > 0, protože...

Klesající míra úspor v USA

– v polovině 80. let míra úspor závratně poklesla (10 – 2%)· deficit federálního rozpočtu· systém sociálního zabezpečení – snižuje potřebu soukromě spořit· kapitálové trhy a postoje k zadlužení – před moderní dobou trhy...

Míry národního produktu

(v ekonomice, která nemá ani vládní či zahraniční sektor a nedochází v ní k žádným investicím, čili, která vyrábí pouze spotřební statky – pro uspokojování potřeb) a) Metoda toku produktů– Národní důchod nebo produkt...

Přirozená míra nezaměstnanosti:

Přirozená míra je jediná míra nezaměstnanosti, při které lze zabránit změnám v inflaci. Při příliš vysoké nezaměstnanosti dochází k deflaci. Pokud by se stát snažil udržet nezaměstnanost na tak nízké úrovni, že by byla...

Dobrovolná a nedobrovolná nezaměstnanost:

Dobrovolná nezaměstnanost – (viz graf) existence dobrovolné nezaměstnanosti ukazuje na závažný problém v chápání nezaměstnanosti. Dobrovolně nezaměstnaní mohou být lidé, kteří nechtějí pracovat, lidé, kteří studují, nebo odešli z práce, aby mohli pečovat o...