Štítek: obchod

Výměnné a vázané operace

Mimo obchodů uzavíraných běžně na základě kupních smluv, jsou některé obchodní operace svazovány tak, aby kombinace několika operací umožnila realizaci obchodu.Používají se k překonání překážek v zahraničním obchodě ( vysoká cla, dovozní přirážky atp....

Funkce obchodního podniku

1) Přeměna výrobního sortimentu v obchodní a zajištění přiměřeného množství. 2) Překonání rozdílu mezi časem výroby a časem spotřeby. 3) Překonání rozdílu mezi místem výroby a místem spotřeby a prodejny potřebném místě. 4) Zajišťování...

Maturitní otázka číslo 24 – ekonomie

Téma :Obchodní podniky a jejich činnosti – Obchodní podniky :Obchodní podnik je založen za účelem nákupu a následném prodeji.Může mít libovolnou formu podnikání. – Členění :1) Podle činnosti a postavení v distribučním řetězci :a)...

Vnější obchodní a měnová politika

– regulace toků přes hranice, a to:- vnější obchodní (toky zboží)- vnější měnová (kapitálové trhy) Konečné cíle – ovlivnit Y, zaměstnanost- cenová úroveň Bezprostřední cíle – ovlivnění měnového kurzu- ovlivnění platební bilance Nástroje VOMPY...

Kapitola 39 – Protekcionizmus a volný obchod

Nabídková a poptávková analýza obchodu a cla à Nabídkově poptávková analýza pro případ jediného obchodovaného statkuOBR. STR. 921 Cla a kvóty OBR. STR. 924 Vyměřování cel a kvót je už po staletí jedním z...

Neoklasický model růstu

Přirozenou mírou růstu se v neoklas. modelu rozumí roční % růst LS vyjádřený v “efektivních jednotkách”; podmínkou proporcionálního růstu je, že Y a K musí růst tímtéž přirozeným tempem. Rovnice proporcionálního růstu: 0,10 =...

Amerika má absolutní výhodu u obou statků

– může je vyrobit s větší absolutní efektivností než Evropa. Má komparativní výhodu v potravinách, zatímco Evropa má komparativní výhodu ve výrobě oděvů, protože v Americe jsou potraviny relativně levné, zatímco v Evropě je...

Dodatek: Přístup racionálních očekávání

Ranná Pk: substituční vztah mezi inflací a U. na x míra U v %. na z celková inflace v %. pohybem dolevy (snižováním nezam.) se zvyšuje míra růsru cen. neboli míra ifnlace = míra...

K. Bankovnictví a nabídka peněz

Bankovnictví jako obchod– Finanční zprostředkovatelé jsou instituce jako např. banky, pojišťovací společnosti, asociace zabývající se úsporami a půjčkami…– Finanční nástroje – A a P (šekové účty, úsporové účty, pojistky na roční rentabilitu, vkladové certifikáty,...