Štítek: plánování

Management: Základní pojmy

Management: Základní pojmy Management – ucelený soubor ověřených přístupů, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity. Manažer –...

Rozpočtování přímých nákladů

– Jsou přesně zjistitelné na jednotku výkonu. – Pokladem : THN normy Plán výroby – Rozpočet nepřímých nákladů : U některých plánovaných druhů jsou stanoveny na určité období např. roční odpisy investičního majetku, nebo měsíční platy...

1) Plánování :

Je to proces, který představuje východisko pro všechny Managerské funkce.Plánování můžeme charakterizovat jako uvědomělou činnost zahrnující nejen výběr cílů a poslání, ale i volbu činností, které slouží k dosažení cílů. – Klíčové faktory plánování...

Plánování

Plánování je proces formulace cílů, zdrojů a cest, kterými lze těchto cílů dosáhnout.Plánování může být: 1) Strategické2) Taktické3) Operativní Strategií – se rozumí dlouhodobý program činnosti podniku. Na strategii navazují plány, které určujízpůsob dosažení...

Plán tvorby zisku

– obsahuje údaje, které jsou shrnutím podkladů vyplývajících z analýzy a průzkumutrhu na straně jedné a věcných i ekonomických předpokladů zabezpečení výroby na straně druhé.Plán peněžních příjmů a výdajů – je shrnutím údajů o...

Finanční pánování zahrnuje:

1) Stanovení finančních cílů podniku 2) Analýzu rozdílů mezi skutečným a cílovým (očekávaným) stavem 3) Souhrn opatření potřebných k dosažení cílů Stejně jako při plánování všeobecně, rozeznáváme i při finančním plánování časový horizont, který...

Po druhé světové válce

– roste zahraniční obchod, modernizují se prodejny, rozšiřuje se sortiment a obchodní kapacity. Příznivý vývoj byl narušen po roce 1948. Likvidace soukromého sektoru (soukromý obchod cca 3/4 obratu) Obchod je likvidován z hlediska soukromého...