Štítek: strategie

Zabezpečení realizace vybrané strategie, Charakteristika strategie

Zabezpečení realizace vybrané strategie Charakteristika strategie: 1. míří do vzdálené budoucnosti2. firmě má zajistit konkurenční výhody, specifická konkurenční výhoda3. určuje základní parametry podnikání (objem výrobků, služeb, trhy)4. dosažení souladu mezi aktivitami firmy a jejím...

Management: Základní pojmy

Management: Základní pojmy Management – ucelený soubor ověřených přístupů, které vedoucí pracovníci (manažeři) užívají ke zvládnutí specifických činností (manažerských funkcí), jež jsou nezbytné k dosažení soustavy podnikatelských cílů organizace včetně její prosperity. Manažer –...

Struktura cen

1) Náklady na pořízení 2) Cena zpracování 3) Náklady na oběh 4) Daně 5) Zisky 6) Clo – Liberalizace cen : 1) Ceny se vytvářejí na volném trhu ve vztahu mezi vyrábějícími a odběrateli,...

Strategie podnikání :

– Nízká počáteční cena – Získání tržního podílu, někdy odstraní konkurenci – V souvislosti s větším odbytem snižuje náklady na jednotku – Cíl : Rychle proniknout na trh – Slevy ceny : 1) Srážka...

4) Konkursní cena :

Cena je stanovena na základě konkursního řízení.Dodavatelé nabízejí výrobky či služby a odběratel si vybere nevhodnějšího dodavatele. – Metoda podle metody vnímané zákazníkem : Při stanovení ceny se vychází z hodnoty, kterou výrobek má...

Skupiny reklamačních cílů :

1) Cíle s funkcí informativní 2) Cíle s funkcí přesvědčovací 3) Cíle s funkcí připomínací – Tvorba rozpočtu : – Dvě základní strategie : 1) Firma přidělí na reklamu určitou částku, kterou pak rozdělí...

8. INVESTIČNÍ ČINNOST

– vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v delším budoucím období 1. Kapitálové investice (hmotné, věcné investice do DHM) 2. Nehmotné investice (do DNM) 3. Finanční investice Dlouhodobé strategické rozhodnutí –...

Úroveň jakosti zboží

Jakost zboží je souhrn užitných vlastností, které podmiňují jeho schopnost uspokojovat stanovené potřeby v souladu s jeho určením. Jakost je širší pojem než pouhá shoda s požadavky norem. Výrobek vysoké jakosti musí spotřebiteli přinést...

Možná řešení:

1) Zlepšení sociální základny2) Dostatek pracovních příležitostí3) Osvěta a zajištění informací4) Poskytnout prostředky pro život (peníze) Strategie hospodářského rozvoje Lidské zdroje –1) Nutnost klást důraz na kvalitu než na množství, tzn. zlepšit sociální základnu2)...

Plánování

Plánování je proces formulace cílů, zdrojů a cest, kterými lze těchto cílů dosáhnout.Plánování může být: 1) Strategické2) Taktické3) Operativní Strategií – se rozumí dlouhodobý program činnosti podniku. Na strategii navazují plány, které určujízpůsob dosažení...