Ekonomika, management

Transfer

Převod hospodářských hodnot z jedné země do druhé. – Hospodářský cyklus : Sestává ze čtyř fází : 1) Krize : Ekonomická aktivita dosahuje minima, v ekonomice panuje hluboká nerovnováha. 2) Expanze : Krize je...

Příjmy státního rozpočtu

1) Přímé daně : Platí firmy a domácnosti přímo v závislosti na svých příjmech, případně majetku ( daň z přijmu, daň dědická a darovací ) 2) Nepřímé daně : Připočítávají se k cenám výrobků...

Peněžní a úvěrová politika státu

Je zaměřená na kontrolu množství peněz v ekonomice, na regulaci úrokové míry, zvyšuje nabídku peněz, je vyšší zájem o úvěry = Politika levných peněz.Pokud vláda omezuje přístup k úvěrům, stahuje peníze z oběhu =...

Důchodová metoda

HDP tvoří součet všech důchodů vyplácených firmami domácnostem za určité období + zisk firem. — Důchody či náklady jako zdroje HDP : Národní důchod.Důchody či náklady na nákup výrobních činitelů. 1) Mzdy a platy...

1) Hrubý domácí produkt

– Vypočte se jako součet : Výdajů domácnosti na spotřebu. Výdajů státních orgánů na nákup výrobků a služeb. Hrubých domácích investic. Čistého exportu, který představuje rozdíl mezi exportem a importem. 2) Je tvořen sumou...

Úroveň národního hospodářství je závislá zejména na

1) Přírodním bohatství 2) Rozsahu kapitálu 3) Schopnostech pracovní síly 4) Způsobu organizace využití výrobních faktorů – Národohospodářské agregáty : Úroveň národního hospodářství každé země se měří pomocí makroekonomických veličin ( národohospodářských agregátů )....

Úseky ( odvětví, obory ) národního hospodářství

Mnohé úseky hospodářství ( průmysl, zemědělství, obchod ) se rozčleňují na odvětví : Strojírenské, potravinářské, oděvní, textilní, sklářské, kožedělní, chemické, apod.Odvětví dělíme na obory : Např. : Strojírenství = obor výroby obráběcích strojů, apod.Velký...

Přechod k tržnímu hospodářství

– Devalvace : Znehodnocení měny v relaci ve vztahu ke měně zahraniční. – Privatizace : Proces přeměny státního vlastnictví ve vlastnictví soukomé. – Restitucí : Navrácení majetku původnímu majiteli a když nežije, tak jeho...

Maturitní otázka číslo 25 – ekonomie

Téma : Národní hospodářství – Národní hospodářství : Podnik představuje základní článek každého národního hospodářství.Národním hospodářstvím rozumíme veškerou hospodářskou činnost na určitém státním území, které se účastní všechny výrobní faktory.Národní hospodářství státu je velmi...