Ekonomika, management

Analytická evidence HIM a NIM :

Investiční majetek, zejména hmotný a nehmotný, tvoří značnou část majetku každé účetní jednotky, zvláštně výrobní.Proto se musí o něm vést pečlivá evidence, která přispívá k jeho ochraně před ztrátou a poškozováním. Základní evidenční jednotkou...

Finanční majetek tvoří :

3) Půjčky poskytované jiným podnikům na dobu delší než 1 rok. 4) Nemovistosti, umělecká díla a sbírky, předměty z drahých kovů které podnik pořizuje za účelem obchodování snimi nebo k uložení volných peněžních prostředků...

Účetnictví :

– Pořízení investičního majetku : Investiční majetek se pořizuje zejména dodavatelským způsobem ( koupí ), vytvořením vlastní činnosti ( ve vlastní režii ), darováním a převodem podle právních předpisů nebo přeřazením z osobního užívání...

Nehmotný investiční majetek členíme takto :

4) Goodwill, tj. hodnota vyjadřující postavení podniku ve vztahu ke konkurenčním firmám.Tvoří ho zpravidla pověst podniku, úroveň zákazníků, úroveň managementu, pozice na trhu, kvalita výrobků, úroveň značky.V praxi je goodwill vyjadřován jako rozdíl mezi...

Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.

Modernizace je rozšíření vybavenosti nebo použitelnosti majetku.Pro investiční majetek je charakteristické, že setrvává v podniku delší dobu.Během této doby sice nemění svou hmotnou podobu a podstatu, ztrácí však svou hodnotu.Výjimku tvoří pozemky a umělecké...

Oceňování hmotného investičního majetku :

1) V pořizovacích cenách, tj. v cenách, za které byl nakoupen ( včetně všech vedlejších nákladů na pořízení, např. nákladů na dopravu, montáž, clo, pojištění, apod. 2) V reprodukčních pořizovacích cenách, tj. v cenách,...

Maturitní otázka číslo 11 – ekonomie

Téma : Investiční majetek, jeho pořizování, oceňování a evidence – Investiční funkce podniku, hospodaření s hmotným investičním majetkem : K zajištění hlavní činnosti ( výroby výrobků, poskytování služeb ) musí být podnik vybaven potřebným...