Štítek: maximalizace

Maximalizace zisku

– PRF a nákladové funkce jsou vzájemně inverzní – PRF jsou v naturálních jednotkách, a nákladové jsou degresivně-progresivní Optimální kombinace VF– předpokládáme, že jeden VF lez substituovat za druhý, proto použijeme MRTS MRTS– nám...

A. Cíle a funkce podniku

– cílem je uspokojování potřeb a dosažení zisku – při stanovení strategických cílů pozoruje vlivy okolí, vlastní podmínky a možnosti cíl přežití– je-li vystaven intenzivní konkurenci a má rezervy ve výrobní kapacitě – zisk...

Maximalizace zisku v dlouhém období

→ snadný vstup/odchod firem monopolisticky konkurenčního odvětví v dlouhém období, vede k prosazování tendence k nulovému zisku; v důsledku diferenciace nemusí být dld optimum všech firem stejné; hovoříme spíše o tendenci vyrovnávání účetního zisku...

Alokační efektivnost monopolu

– výstup monopolu je menší a cena vyšší než v dokonalé konkurenci (obr. 9-11); zmenšil se přebytek spotřebitele a zvětšil přebytek výrobce – alokační neefektivnost v podobě poklesu přínosu pro společnost bývá označována jako...

DOKONALÁ KONKURENCE

→ obecná východiska určení výstupu, při němž firma maximalizuje zisk – firma maximalizující zisk podřizuje volbu vstupů i výstupů dosažení maximálního ekonomického užitku – ekonomický zisk (π) je rozdílem mezi celkovými příjmy a celkovými...

7) TEORIE TRHU PRÁCE, PRODUKTIVITA PRÁCE A MZDY.

KONKURENČNÍ TRHY VSTUPŮ. DETERMINACE INDIVIDUÁLNÍ POPTÁVKY A NABÍDKY PRÁCE. TRŽNÍ POPTÁVKA A NABÍDKA PRÁCE. EKONOMICKÁ RENTA. EFEKT CENOVÉ ZMĚNY A CENOVÁ PRUŽNOST POPTÁVKY PO VÝROBNÍCH FAKTORECH. ODBORY A TRH PRÁCE. BILATERÁLNÍ MONOPOL. Konkurenční trhy...

a) Baumolův model firmy maximalizující obrat

– vychází z předpokladu, že cílem manažerů je maximalizace obratu fce (TR=P*Q), předpokládá nedokonalou konkurenci a existenci vstupu do odvětví, poptávka není dokonale elastická a cena proto není nezávislým parametrem obrat tudíž nemusí vždy...

Maximalizace zisku monopolistické firmy v dlouhém období

Proces formování optimálního výstupu firmy je analogický dokonalé konkurenci. Realizuje-li firma krátkodobý ekonomický zisk, dochází k přílivu nových firem do odvětví, bariéry vstupu lze snadno překonat, poptávku tak zabezpečuje větší počet firem, na každou...