Štítek: pracovník

Činnosti pracovního útvaru

3) Výběr pracovníků : – Formulování kritérií, podle kterých budeme pracovníky vybírat. – Metody výběru. 4) Rozmisťování pracovníků : – Zařazování do pracovních funkcí. – Povyšování. – Přesuny pracovníků uvnitř podniku. – Ukončení pracovního...

Úkoly personálního řízení

1) Dosazovat zaměstnance ve správném množství. 2) Dosazovat zaměstnance v pravý čas. 3) Dosazovat zaměstnance s potřebnou kvalifikací. 4) Úměrně výkonu odměňovat a motivovat zaměstnance tak, aby jeho práce vedle k dosahování podniku. –...

Základní povinnosti pracovníků :

1) Pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a dovedností, plnit pokyny nařízených a dodržovat zásady spolupráce s ostatními pracovníky. 2) Plně využívat pracovní doby. 3) Řádně hospodařit se svěřenými prostředky. 4) Dodržovat...

Výpočet mzdy : Tarifní stupeň x hodinový tarif

– Pracovní poměr : Základní druh pracovněprávních vztahů – Základní znaky pracovního poměru : 1) Za vykonanou práci dostává zaměstnanec mzdu 2) Osobní podíl pracovníka na plnění úkolů 3) Organizace a pracovník jsou ve...

Personální činnost

Personální činnost podniku zahrnuje získávání pracovníků, rozmisťování, výběr pracovníků pro určité práce, evidenci pracovníků, péči o pracovníky do skončení prac. Poměru, tedy činnosti, které se týkají zajištění pracovníků potřebných k zabezpečení podnikových činností a...

Práce v modelu TQM

Jak organizace sděluje a zavádí své strategie a plány – prezentuje svou strategii a plány všem pracovníkům – zabezpečuje, aby všichni pracovníci pochopili strategii a plány na úrovni činností, které se jich týkají Jak...

Kritéria pro hodnocení:

– Písemná komunikace, pravopis… – Ústní komunikace – Styl vedení – Týmová práce – Schopnost plánovat a organizovat – Rozhodování – Motivace – Osobní silné stránky – Analytické schopnosti 1. B. Hodnocení výkonu prodejního...

Hodnotící programy

Assessment Center – používá se pro manažery firmy, – posoudit, zda dotyčný odpovídá svými znalostmi a dovednostmi dané pozici, eventuelně zda má kapacitu na vyšší funkci Tvorba programu AC – vychází z popisu prací...

Individuální rozhovor umožňuje

– informovat a vzdělávat pracovníky – stanovit přesné cíle, odchylky ze splnění cílů – nalézt podmínky pro zlepšení výkonů, výsledků Principy řízení individuálního rozhovoru: – definovat jasná pravidla a kritéria, úkoly pracovního místa a...

Režimy oddechu

– respektování biologických zvláštností organismu (muž x žena) – respektování podmínek vnějšího prostředí (hluk, prašnost) – respektování místních podmínek a zvyklostí (frekvence zákazníků, dojíždění do zaměstnání, stravování) – respektování té části pracovníků, jejichž práce...