Štítek: cíl

Stanovení cílových zákazníků :

Z vymezení cílů průzkumu trhu v podstatě vyplývá, kdo budou naši cílový zákazníci. – Volba metod a technik průzkumu trhu : U poptávky : dotazníky, ankety, osobní dotazování, slosovatelné kupóny … U nabídky :...

Chování firmy:

V realitě není možné konstruovat pro firmu jednoznačné křivky poptávky a odvozovat křivku MR a MC, protože firmy většinou vyrábí více produktů najednou. Rozhodování firmy většino vychází z průměrných nákladů. Cenu firma stanoví prostřednictví...

5.1. Stanovení ceny nového výrobku (postup)

1. definování cílů cenové politiky podniku 2. určení poptávky 3. zjištění nákladů 4. rozbor cen, výrobního programu a chování konkurence 5. výběr metody stanovení ceny 6. rozhodnutí o výši ceny 1. Cíle podniku a...

A. Cíle a funkce podniku

– cílem je uspokojování potřeb a dosažení zisku – při stanovení strategických cílů pozoruje vlivy okolí, vlastní podmínky a možnosti cíl přežití– je-li vystaven intenzivní konkurenci a má rezervy ve výrobní kapacitě – zisk...

Základní ekonomické cíle

Základním ekonom. cílem státu je hospodářský růst. Jedná se o proces, během kterého schopnost národního hospodářství vyrábět statky a poskytovat služby neustále stoupá. Co tuto schopnost ovlivňuje? Jsou to ekonomické zdroje a míra, v...

Alternativní cíle firmy

Vzhledem ke komplikovaným vlastnickým vztahům a zájmové struktuře je tradiční teorie firmy považována za nedokonalou. S cílem překonat statičnost teorie firmy vznikly dynamické teorie, např. koncepce předpokládající, že cílem firmy je max. toku zisku...

Vedení lidí

Vedení lidípřesvědčování a aktivizace výkonných pracovníků vedoucím pracovníkem k splnění stanovených záměrů, cílů, úkolůstanovení záměru, vize budoucnosti, a aktivizace lidí, aby ji vyplnililidé následují toho, kdo je schopen uspokojovat jejich osobní cíle cílaktivizovat, iniciovat,...

Metody rozhodování

Metody rozhodování– kvalitu rozhodování ovlivňuje velký počet faktorů– nejdůležitější metody jsou:o k zvýšení kvality řešení rozhodovacích problémů v hospodářské praxi může přispět uplatnění racionálních postupů rozhodovánío dostatečné informační vybavenío aplikace metod a modelů rozhodovánío...